Home Szkolenia
enova365 Szkolenia


Moduł Szkolenia


Nowy moduł z linii enova365 w pełni zintegrowany z modułami: księgowym, handlowym, 

kadrowo-płacowym oraz CRM- em.

Przeznaczenie:  ośrodki szkoleniowe działające zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Podstawowa funkcjonalność modułu SZKOLENIA:

- Ewidencja szkoleń

- Ewidencja uczestników szkoleń

- Planowanie i obsługa grup szkoleniowych

- Rozliczanie grup szkoleniowych.

- Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

Podstawowe zadania realizowane przez moduł:

- obsługa kartoteki szkoleń,

- obsługa kartoteki wykładowców,

- obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie)

z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia,

- ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia,

- obsługa kartoteki grup szkoleniowych o:

- tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych

na podstawie zebranych zgłoszeń,

- edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania

w trakcie szkolenia)

- harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:

- przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

- przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępnośc

i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

- fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym

terminem płatności/ gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności,

  w tym ratalne),

- końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych - wystawienie faktur

końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,

- e-mail  grupowy do uczestników grupy szkoleniowej,

- kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie

słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń,

- tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji

płac dla poszczególnych wykładowców,

standardowe wydruki:

- harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,

- lista obecności uczestników na zajęciach,

- zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),

- zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),

- dziennik zajęć,

- etykiety adresowe,

- protokół z egzaminu,

- wydruk zajętości sal za wybrany okres,

- wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,

- możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excell)

- obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.