Home Księga Inwentarzowa
enova365 Księga Inwentarzowa
Moduł Księga Inwentarzowa


Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych 
ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji,
jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program
ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie
(obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały),
które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania.
Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz
pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji.
Przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza,
od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone za pomocą
algorytmu liniowego.
 Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza
zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takimi jak przeglądy, legalizacje czy wyceny.
Moduł umożliwia również ewidencję zestawów środków trwałych.
Kolejnym jego atutem jest możliwość rozpoczęcia w dowolnym momencie roku
(wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty
w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan
środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej).


Dodatkowe funkcjonalności 

Funkcjonalność Księgi Inwentarzowej obejmuje także m.in. 

• dowolne ustawiania lat obrachunkowych,
• pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
• automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku:
sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
• inwentaryzację środków trwałych oraz
• rozliczanie ulg inwestycyjnych.